Hyundai Depart…,,

leave a comment »

 

..

..

15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12
매출액 1,656,960 1,551,861 1,533,735 1,519,973 1,439,148 1,270,650
매출원가 263,315 257,090 242,831 251,326 247,506 250,391
매출총이익 1,393,645 1,294,771 1,290,904 1,268,647 1,191,643 1,020,259
판관비 1,030,818 931,116 897,673 842,359 755,026 637,547
영업이익 362,826 363,655 393,231 426,288 436,617 382,712
기타수익 28,378 27,957 27,455 30,459 31,994 30,797
기타비용 40,579 53,838 28,408 14,947 18,455 21,279
관계기업손익 38,518 50,419 55,095 41,472 44,113 104,027
금융수익 7,981 13,215 22,957 20,365 22,410 38,476
금융비용 8,394 5,005 8,531 13,359 13,822 14,709
법인세차감전 388,730 396,403 461,799 490,278 560,597 520,025
법인세비용 108,468 105,379 124,232 125,877 166,087 135,456
당기순이익 280,262 291,024 337,566 364,401 394,510 384,569
 지배기업지분 240,907 268,416 298,870 321,902 346,414 336,078
 비지배지분 39,355 22,608 38,696 42,499 48,095 48,491
OCF 401,136 398,516 346,347 431,781 309,780 453,109
감가상각비 126,485 114,769 111,107 97,553 77,609 61,165
CAPEX 501,231 371,720 363,422 312,582 732,613 273,790
FCF -100,095 26,796 -17,075 119,199 -422,832 179,319
EBITDA 489,312 478,425 504,338 523,841 514,226 443,877
15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12
재고자산의 변동 -4,984 -9,944 -5,360 1,539 -14,461 936
상품매입액 254,348 254,161 236,053 238,286 251,604 237,403
급여,상여,잡급 139,922 136,304 123,527 120,535 134,371 139,957
퇴직급여 21,930 18,978 20,278 15,935 12,460 12,778
복리후생비 49,517 46,512 43,635 43,804 38,476 36,574
지급임차료 19,578 16,265 13,927 12,642 11,715 9,250
지급수수료 150,671 142,375 132,844 117,362 104,771 82,727
감가상각비 126,485 114,769 111,107 97,553 77,609 61,165
광고선전비 50,013 41,475 44,900 47,709 48,820 43,963
판촉비 59,607 53,991 62,158 64,989 66,808 51,428
용역비 199,607 179,222 176,166 164,047 146,251 114,748
기타 227,440 194,098 181,268 184,231 142,561 118,287
합계 1,294,134 1,188,206 1,140,504 1,108,632 1,020,987 909,217
임직원지출 211,368 201,794 187,441 180,275 185,308 189,309
15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12
판관비 1,030,818 931,116 897,673 842,359 755,026 637,547
임직원지출 205,199 195,360 183,302 175,899 154,620 146,926
용역비 199,607 179,222 176,166 164,047 146,251 114,748
지급수수료 150,671 142,375 132,844 117,362 104,771 82,727
감가상각비 124,880 113,200 109,665 96,519 76,496 59,839
급여 71,723 69,446 59,499 55,705 52,428 56,069
상여 62,171 60,491 59,893 60,548 54,938 49,020
판촉비 59,607 53,991 62,158 64,989 66,808 51,428
수도광열비 50,723 47,256 45,878 41,259 34,019 29,279
광고선전비 50,014 41,475 44,900 47,709 48,820 43,963
복리후생비 49,459 46,512 43,633 43,767 36,901 31,049
세금과공과 42,481 36,918 29,374 27,319 24,058 22,330
물류운반비 24,983 18,334 16,451 15,192 12,928 10,074
전산비 22,353 19,777 18,290 17,722 15,676 14,597
퇴직급여 21,846 18,910 20,278 15,880 10,353 10,788
지급임차료 19,578 16,265 13,927 12,642 11,715 9,250
장치장식비 14,525 10,922 12,965 12,844 12,942 10,817
관리비 9,378 2,245 2,218 2,184 1,905 1,112
잡급 7,520 6,366 3,975 3,874 3,897 4,000
수선비 6,957 8,159 6,026 5,111 6,006 4,897
소모품비 6,857 5,793 6,387 5,681 5,867 4,960
포장비 6,662 6,148 5,948 5,722 5,322 4,424
미화조성비 6,180 5,543 5,389 5,373 4,757 4,408
통신비 4,663 4,502 4,516 4,547 4,924 4,300
여비교통비 3,613 3,672 3,325 2,644 2,641 2,018
보험료 3,259 2,830 2,673 2,611 1,612 1,457
접대비 2,745 2,213 2,129 2,025 2,009 1,889
도서인쇄비 2,183 2,131 2,219 2,373 2,209 2,235
교육훈련비 1,734 1,619 1,593 1,631 1,580 1,462
무형자산상각비 1,605 1,569 1,442 921 1,026 1,325
대손상각비 1,516 2,083 2,657 2,845 943 2,012
차량유지비 951 805 898 836 745 717
사무용품비 231 202 213 221 244 204
조사연구비 141 141 144 144 148 147

..

..

..

15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12
매출액 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
매출원가 15.9% 16.6% 15.8% 16.5% 17.2% 19.7%
매출총이익 84.1% 83.4% 84.2% 83.5% 82.8% 80.3%
판관비 62.2% 60.0% 58.5% 55.4% 52.5% 50.2%
영업이익 21.9% 23.4% 25.6% 28.0% 30.3% 30.1%
기타수익 1.7% 1.8% 1.8% 2.0% 2.2% 2.4%
기타비용 2.4% 3.5% 1.9% 1.0% 1.3% 1.7%
관계기업손익 2.3% 3.2% 3.6% 2.7% 3.1% 8.2%
금융수익 0.5% 0.9% 1.5% 1.3% 1.6% 3.0%
금융비용 0.5% 0.3% 0.6% 0.9% 1.0% 1.2%
법인세차감전 23.5% 25.5% 30.1% 32.3% 39.0% 40.9%
법인세비용 6.5% 6.8% 8.1% 8.3% 11.5% 10.7%
당기순이익 16.9% 18.8% 22.0% 24.0% 27.4% 30.3%
 지배기업지분 14.5% 17.3% 19.5% 21.2% 24.1% 26.4%
 비지배지분 2.4% 1.5% 2.5% 2.8% 3.3% 3.8%
OCF 24.2% 25.7% 22.6% 28.4% 21.5% 35.7%
감가상각비 7.6% 7.4% 7.2% 6.4% 5.4% 4.8%
CAPEX 30.3% 24.0% 23.7% 20.6% 50.9% 21.5%
FCF
EBITDA 29.5% 30.8% 32.9% 34.5% 35.7% 34.9%
15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12
재고자산의 변동 -0.3% -0.6% -0.3% 0.1% -1.0% 0.1%
상품매입액 15.4% 16.4% 15.4% 15.7% 17.5% 18.7%
급여,상여,잡급 8.4% 8.8% 8.1% 7.9% 9.3% 11.0%
퇴직급여 1.3% 1.2% 1.3% 1.0% 0.9% 1.0%
복리후생비 3.0% 3.0% 2.8% 2.9% 2.7% 2.9%
지급임차료 1.2% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7%
지급수수료 9.1% 9.2% 8.7% 7.7% 7.3% 6.5%
감가상각비 7.6% 7.4% 7.2% 6.4% 5.4% 4.8%
광고선전비 3.0% 2.7% 2.9% 3.1% 3.4% 3.5%
판촉비 3.6% 3.5% 4.1% 4.3% 4.6% 4.0%
용역비 12.0% 11.5% 11.5% 10.8% 10.2% 9.0%
기타 13.7% 12.5% 11.8% 12.1% 9.9% 9.3%
합계 78.1% 76.6% 74.4% 72.9% 70.9% 71.6%
임직원지출 12.8% 13.0% 12.2% 11.9% 12.9% 14.9%
15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12
판관비 62.2% 60.0% 58.5% 55.4% 52.5% 50.2%
임직원지출 12.4% 12.6% 12.0% 11.6% 10.7% 11.6%
용역비 12.0% 11.5% 11.5% 10.8% 10.2% 9.0%
지급수수료 9.1% 9.2% 8.7% 7.7% 7.3% 6.5%
감가상각비 7.5% 7.3% 7.2% 6.4% 5.3% 4.7%
급여 4.3% 4.5% 3.9% 3.7% 3.6% 4.4%
상여 3.8% 3.9% 3.9% 4.0% 3.8% 3.9%
판촉비 3.6% 3.5% 4.1% 4.3% 4.6% 4.0%
수도광열비 3.1% 3.0% 3.0% 2.7% 2.4% 2.3%
광고선전비 3.0% 2.7% 2.9% 3.1% 3.4% 3.5%
복리후생비 3.0% 3.0% 2.8% 2.9% 2.6% 2.4%
세금과공과 2.6% 2.4% 1.9% 1.8% 1.7% 1.8%
물류운반비 1.5% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8%
전산비 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1%
퇴직급여 1.3% 1.2% 1.3% 1.0% 0.7% 0.8%
지급임차료 1.2% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7%
장치장식비 0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9%
관리비 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
잡급 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
수선비 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
소모품비 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
포장비 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
미화조성비 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
통신비 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
여비교통비 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
보험료 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
접대비 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
도서인쇄비 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
교육훈련비 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
무형자산상각비 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
대손상각비 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
차량유지비 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
사무용품비 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
조사연구비 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

..

15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12
매출액 6.8% 1.2% 0.9% 5.6% 13.3%
매출원가 2.4% 5.9% -3.4% 1.5% -1.2%
매출총이익 7.6% 0.3% 1.8% 6.5% 16.8%
판관비 10.7% 3.7% 6.6% 11.6% 18.4%
영업이익 -0.2% -7.5% -7.8% -2.4% 14.1%
기타수익 1.5% 1.8% -9.9% -4.8% 3.9%
기타비용 -24.6% 89.5% 90.1% -19.0% -13.3%
관계기업손익 -23.6% -8.5% 32.8% -6.0% -57.6%
금융수익 -39.6% -42.4% 12.7% -9.1% -41.8%
금융비용 67.7% -41.3% -36.1% -3.4% -6.0%
법인세차감전 -1.9% -14.2% -5.8% -12.5% 7.8%
법인세비용 2.9% -15.2% -1.3% -24.2% 22.6%
당기순이익 -3.7% -13.8% -7.4% -7.6% 2.6%
 지배기업지분 -10.2% -10.2% -7.2% -7.1% 3.1%
 비지배지분 74.1% -41.6% -8.9% -11.6% -0.8%
OCF 0.7% 15.1% -19.8% 39.4% -31.6%
감가상각비 10.2% 3.3% 13.9% 25.7% 26.9%
CAPEX 34.8% 2.3% 16.3% -57.3% 167.6%
FCF -473.5% -256.9% -114.3% -128.2% -335.8%
EBITDA 2.3% -5.1% -3.7% 1.9% 15.8%
재고자산의 변동 -49.9% 85.5% -448.3% -110.6% -1644.8%
상품매입액 0.1% 7.7% -0.9% -5.3% 6.0%
급여,상여,잡급 2.7% 10.3% 2.5% -10.3% -4.0%
퇴직급여 15.6% -6.4% 27.3% 27.9% -2.5%
복리후생비 6.5% 6.6% -0.4% 13.8% 5.2%
지급임차료 20.4% 16.8% 10.2% 7.9% 26.7%
지급수수료 5.8% 7.2% 13.2% 12.0% 26.6%
감가상각비 10.2% 3.3% 13.9% 25.7% 26.9%
광고선전비 20.6% -7.6% -5.9% -2.3% 11.0%
판촉비 10.4% -13.1% -4.4% -2.7% 29.9%
용역비 11.4% 1.7% 7.4% 12.2% 27.5%
기타 17.2% 7.1% -1.6% 29.2% 20.5%
합계 8.9% 4.2% 2.9% 8.6% 12.3%
임직원지출 4.7% 7.7% 4.0% -2.7% -2.1%
판관비 10.7% 3.7% 6.6% 11.6% 18.4%
임직원지출 5.0% 6.6% 4.2% 13.8% 5.2%
용역비 11.4% 1.7% 7.4% 12.2% 27.5%
지급수수료 5.8% 7.2% 13.2% 12.0% 26.6%
감가상각비 10.3% 3.2% 13.6% 26.2% 27.8%
급여 3.3% 16.7% 6.8% 6.2% -6.5%
상여 2.8% 1.0% -1.1% 10.2% 12.1%
판촉비 10.4% -13.1% -4.4% -2.7% 29.9%
수도광열비 7.3% 3.0% 11.2% 21.3% 16.2%
광고선전비 20.6% -7.6% -5.9% -2.3% 11.0%
복리후생비 6.3% 6.6% -0.3% 18.6% 18.9%
세금과공과 15.1% 25.7% 7.5% 13.6% 7.7%
물류운반비 36.3% 11.4% 8.3% 17.5% 28.3%
전산비 13.0% 8.1% 3.2% 13.1% 7.4%
퇴직급여 15.5% -6.7% 27.7% 53.4% -4.0%
지급임차료 20.4% 16.8% 10.2% 7.9% 26.7%
장치장식비 33.0% -15.8% 0.9% -0.8% 19.6%
관리비 317.8% 1.2% 1.5% 14.6% 71.3%
잡급 18.1% 60.1% 2.6% -0.6% -2.6%
수선비 -14.7% 35.4% 17.9% -14.9% 22.7%
소모품비 18.4% -9.3% 12.4% -3.2% 18.3%
포장비 8.4% 3.4% 3.9% 7.5% 20.3%
미화조성비 11.5% 2.8% 0.3% 13.0% 7.9%
통신비 3.6% -0.3% -0.7% -7.7% 14.5%
여비교통비 -1.6% 10.4% 25.7% 0.1% 30.9%
보험료 15.1% 5.9% 2.4% 61.9% 10.7%
접대비 24.1% 3.9% 5.1% 0.8% 6.4%
도서인쇄비 2.5% -4.0% -6.5% 7.4% -1.1%
교육훈련비 7.1% 1.6% -2.4% 3.2% 8.1%
무형자산상각비 2.3% 8.8% 56.6% -10.2% -22.6%
대손상각비 -27.2% -21.6% -6.6% 201.6% -53.1%
차량유지비 18.2% -10.4% 7.4% 12.2% 3.9%
사무용품비 14.5% -5.1% -3.7% -9.5% 19.7%
조사연구비 -0.6% -1.5% -0.5% -2.3% 0.4%

..

Hyundai Department 2015.12 Annual Report

..

 

 

Advertisements

Written by DDD

July 3, 2016 at 00:23

Posted in Company&Industry

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: